Mobilný výkup papiera a odvoz kartónu

Mobilný výkup papiera a odvoz kartónu

Papier tvorí asi 20% celkového objemu odpadu  z domácností. Väčšina odpadov založených na báze papiera a lepenky sú recyklovateľné. Správne triedenie a príprava na opätovné použitie a recyklácia tohto odpadu vie zmierniť napr. ťažbu dreva, ktoré sa používa na výrobu...

Všeobecné obchodné podmienky

ZMLUVA o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve                   uzavretá podľa § 269 ods. 2, 409 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení...