Stavebný odpad

Pri stavebných prácach, jarnom upratovaní, rekonštrukciách, stavbách a pri iných činnostiach  vzniká odpad ktorý Vám podľa platných noriem a nariadení SR, uskladníme na skládke odpadov alebo  zhodnotíme. Podľa Vašich želaní pristavíme nádoby  na odpad v Poprade a širšom okolí.

  • Zemina a kamenivo
  • Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky
  • Zmiešané odpady zo stavieb iné ako uved. 170901-02-03
  • Drevo
  • Objemný odpad
  • BRO lístie, tráva, korene stromov

Kontajnery

Široká škála kontajnerov na akýkoľvek druh odpadu. Od menších  7m3  až po veľké “Abroll-y” s objemom 30m3, alebo Vám navrhneme individuálne riešenie uskladnenia a odvozu odpadu.

Doprava odpadu

Dopravné prostriedky na odvoz odpadu ako ramenové nakladače, hákové nakladače zabezpečia efektívny spôsob prepravy odpadu. Podľa druhu a váhy odpadu Vám poskytneme najideálnejšiu formu pristavenia kontajnera a odvozu odpadu.

Odpad

Uskladnenie, alebo zhodnotenie odpadu zabezpečujeme v širokej škále: zemina a kamenivo, stavebná suť, bitúmenové zmesi, zmiešaný stavebný odpad, lístie, konáre, tráva a iné. Bezplatne navrhneme možné triedenie odpadov, ktoré zabezpečí efektívnejšie využitie finančných prostriedkov.

v

Cenová ponuka

V prípade, že Vás ponuka zaujala, sme Vám ochotne k dispozícii. V prípade akýchkoľvek doplnení, alebo želaní nás  prosím neváhajte kontaktovať.