Politika kvality

My, konatelia spoločnosti sme sa spolu s našimi zamestnancami rozhodli prijať nasledovnú politiku kvality :

 

Zákazníci:

My, spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o.  orientujeme naše konanie podľa požiadaviek našich zákazníkov a snažíme sa spĺňať najvyššie požiadavky kvality.

 

Spoločne sa snažíme o neustále napĺňanie zvyšujúcich sa kvalitatívnych požiadaviek našich zákazníkov pri súčasnom dodržaní všetkých požiadaviek platných zákonov, predpisov a noriem.

 

Zabezpečenie kvality je cieľom pre všetky oblasti a úrovne nášho podnikania a preto sú zavádzané kontrolné mechanizmy na zhodnotenie súladu výkonu činnosti s podnikovou politikou .

 

Kvalitu našich produktov a služieb dosahujeme systematickým sledovaním, vyhodnocovaním a zlepšovaním výkonových parametrov procesov.

 

Partneri a externí poskytovatelia:

Pri našej činnosti zohľadňujeme očakávania našich partnerov, zainteresovaných strán a externých poskytovateľov.

 

Rozvíjame a upevňujeme vzťahy s našimi externými spolupracovníkmi a inými partnermi, ktorí priamo ovplyvňujú kvalitu našich produktov a služieb.

 

Zamestnanci:

Podmienkou udržania a zlepšovania parametrov kvality v našej spoločnosti je systematická práca na zvyšovaní úrovne znalostí a zručností našich pracovníkov.

 

Našimi silnými stránkami sú: odborný personál, najmodernejšie technologické vybavenie a dobrá povesť u našich zákazníkov a partnerov.

 

Technológia a infraštruktúra:

Aktívne podporujeme rozvoj nových technológií, ktoré sú prínosom pre zákazníkov a zvyšujú kvalitu poskytovaných služieb.

 

Okolité prostredie:

Aktívne spolupracujeme so štátnymi orgánmi, organizáciami a orgánmi samosprávy a zohľadňujeme dopad našej činnosti na okolité prostredie.

 

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje:

Dodržiavať vyššie uvedené zásady, plniť požiadavky zákonov a právnych predpisov a neustále zlepšovať systém manažérstva kvality.