Brantner Poprad

        Poslaním skupiny Brantner je prinášať inovatívne myšlienky do komunálnych služieb mestám a obciam, využívať a rozvíjať efektívnejšie a ekologickejšie formy zhodnocovania odpadov s ohľadom na naše životné prostredie.

Skupina Brantner na Slovensku pozostáva zo spoločností:

  • Brantner Slovakia, s.r.o.
  • Brantner Fatra, s.r.o.
  • Brantner Poprad, s.r.o.
  • Brantner Nova, s.r.o.
  • Brantner Gemer, s.r.o.
  • Brantner Nové Zámky, s.r.o.
  • Brantner Lučenec, s.r.o.
  • Brantner Kolta, s.r.o.
  • Brantner Altgas, s.r.o.
  • Brantner Eko, s.r.o.

            Brantner na Slovensku (Skupina BRANTNER) je súčasťou obchodnej vetvy BRANTNER – Gruppe so sídlom v Rakúsku. Materská spoločnosť BRANTNER začala so spracovaním odpadov a poskytovaním komunálnych služieb v roku 1976. História spoločnosti však siaha do roku 1936 a to prvým obciam v Dolnom Rakúsku. V deväťdesiatych rokoch svoju činnosť rozšírila do západnej a východnej Európy. Postupne boli založené dcérske spoločnosti v SRN, Luxemburgu, na Slovensku a v Čechách. Medzinárodná expanzia firmy BRANTNER-Gruppe do strednej a východnej Európy pokračovala aj naďalej a to do Chorvátska, Rumunska, Slovinska, Turecka. Dnes predstavuje firma BRANTNER-Gruppe, ktorá je ešte stále vedená ako 100% rodinný podnik, 53 pobočiek, resp. joint ventures, zamestnáva 3134 spolupracovníkov a má v nasadení približne 720 vozidiel.

           Komunálne služby a odpadové hospodárstvo v Slovenskej republike, ktoré prebiehajú neustálym vývojom a zmenami, sa vyvinuli na jedny z najkontrolovanejších a najdynamickejších oblastí dnešného života. Spoločnosti skupiny Brantner, patria neoddeliteľne k vývoju tohto sektora už od roku 1992, kde od začiatku formovali mnohé razantné zmeny a významné pokroky. Reakciou na nové potreby a výzvy sa skupina BRANTNER stala jednou z najväčších a najprogresívnejších v celom sektore. Momentálne spoločnosti skupina BRANTNER Slovakia zabezpečujú komplexné služby pre 250 miest a obcí, s viac ako 580 000 obyvateľmi. Synergia v spolupráci medzi jednotlivými spoločnosťami skupiny BRANTNER zabezpečuje najefektívnejšie environmentálne koncepty zneškodňovania, recyklácie a zhodnocovania odpadov. Svoje postavenie si firma BRANTNER upevňuje rozšírením podnikateľských aktivít v komunálnej sfére – technické služby mesta a verejné osvetlenie. V týchto oblastiach presadzuje spoločnosť ekonomickosť prevádzky s ohľadom na potreby zákazníka, spolu s veľkým dôrazom na profesionalitu ponúkaných služieb. Produktové portfólio: Odpadové hospodárstvo pre mestá, obce, podnikateľov a priemysel Čistenie mesta Kontajnerová služba Vykonávanie separovaného zberu a kompostovanie odpadov Čistenie komunikácií Zimná údržba Starostlivosť o zelené plochy, kosenie Odborné poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI SKUPINY BRANTNER

1936

História rakúskej firmy Brantner s hlavným sídlom v dolnorakúskom Kremsi začína v roku 1936, keď Walter Brantner sen., narodený v roku 1910, zakladá najprv taxikársku firmu a neskôr cestovnú kanceláriu ako aj prepravnú autobusovú firmu, ktorou organizuje výletné cesty do oblasti Wachau.

1960

Akvizícia autobusovej firmy Kohl v Langenlois, ktorá vlastnila práva na nákladnú dopravu medzi Krems a St. Pölten, založenie cestovnej kancelárie v Kremse na Oberen Landstr., následne vybudovanie cestovnej kancelárie s filiálkami v Langenlois, Zwettl a St. Pölten.

1961

Pán Walter Brantner jun., narodený v roku 1940 vstupuje do otcovskej firmy a začína s postupným budovaním prepravnej firmy. Získanie prvého nákladného auta a kontinuálny rast prepravnej firmy, ktorá postupom času vytvorila prevádzky v Luxembursku, Aschaffenburgu a na Slovensku.

1976

O niekoľko rokov neskôr vzniká pod vedením Waltera Brantnera jun. obchodná vetva Odpadové hospodárstvo a Komunálne služby. Firma začína s odpadovohospodárskym spracovaním odpadu prvých obcí v Dolnom Rakúsku.

1991

Know – how a vízia firmy Brantner-Gruppe dali podnet k tomu, aby firma rozšírila svoju činnosť v oblastiach prepravy a logistiky, ako aj odpadového hospodárstva a Komunálnych služieb postupne do západnej i východnej Európy. Postupne boli založené dcérske spoločnosti v SRN, Luxembursku.

1992

Založenie dcérskych spoločností v oblasti odpadového hospodárstva na Slovensku a v Čechách.

1994

Otvorenie triediacej linky na plasty vo Wölbling.

1997

Otvorenie centrály v Kremse (Brennaustraße) pre odvetvie odpadového hospodárstva.

2000

Bernd Brantner, narodený v roku 1977 vstupuje do firmy. Medzinárodná expanzia firmy Brantner-Gruppe do strednej a východnej Európy pokračuje i naďalej.

2004

V Chorvátsku, Slovinsku a Rumunsku vznikajú ďalšie joint ventures v oblasti prepravy a logistiky a odpadového hospodárstva. Cestovné kancelárie a autobusová preprava boli vyčlenené z Brantner – Gruppe. Akvizícia NUA Abfallwirtschaft od spolkovej krajiny Dolné Rakúsko.

2007

Založenie spoločnosti v Srbsku, postupné vybudovanie štyroch prevádzok v Srbsku.

2011

Založenie prvej spoločnosti v Turecku pre oblasť Istanbul.

Súčasnosť

Vznik novej dcérskej spoločnosti v Poľsku. Dnes predstavuje firma Brantner-Gruppe, ktorá je stále vedená ako 100 %-ný rodinný podnik, 65 pobočiek, ktoré zamestnávajú viac ako 3 000 zamestnancov, má v nasadení približne 1 000 vozidiel a strojov, 14 skládok, 11 triediacich liniek, 9 kompostární v Európe.