Odpadové hospodárstvo

Komunálny odpad

Základnú službu, ktorú zabezpečuje spoločnosť Brantner Poprad pre mesto Poprad a ďalšie obce okresu Poprad je zber, preprava a nakladanie s komunálnym odpadom. Túto službu vykonávame najmodernejšou zvozovou technikou, vybavenou univerzálnymi lisovacími nadstavbami, ktoré umožňujú zber odpadu zo všetkých štandardných zberových nádob. Disponujeme taktiež riešeniami v mestských a peších zónach pre zber malých smetných košov.

Objemný odpad

Dôležitou súčasťou v ponuke našich služieb je zber, preprava a nakladanie s objemným odpadom, ktorý nie je možné uložiť do štandardných zberných nádob. Pre zvoz týchto odpadov využívame modernú transportnú techniku s hákovými a ramenovými nadstavbami a veľkoobjemové kontajnery s objemom 5 až 30 m3.

Triedený zber

Veľmi dôležitou súčasťou odpadového hospodárstva je triedený zber využiteľných zložiek komunálneho odpadu, ako sú papier, sklo, plasty, kovové obaly, a pod. Triedením týchto odpadov prispievame k ochrane životného prostredia, spätnému využitiu druhotných surovín a minimalizácii množstva odpadu ukladaného na skládku odpadov. Zber zabezpečujeme modernou zberovou technikou s univerzálnymi lisovacími nadstavbami, alebo hydraulickými rukami s úložnou plochou a špeciálnymi zbernými nádobami, zvonovými kontajnermi alebo vrecovým systémom. Vyzbierané druhotné suroviny ďalej triedime, lisujeme, alebo balené dodávame konečným spracovateľom za účelom zhodnotenia.

Kompostovanie

V sídle spoločnosti prevádzkujeme taktiež kompostovaciu plochu, kde spracovávame biologicky rozložiteľný odpad z údržby verejnej zelene, pokosenú trávu, lístie, konáre. s príslušnou technológiou drvenia odpadov.

Zberné centrum

Naša spoločnosť prevádzkuje na území mesta Poprad Zberné centrum na ul. Ludvíka Svobodu, ktoré slúži všetkým občanom k bezplatnému ukladaniu vybraných druhov odpadov, ktoré nie je možné uložiť do štandardných zberných nádob. Jedná sa predovšetkým o:

  • objemný odpad
  • drobný stavebný odpad
  • nebezpečný odpad
  • elektroodpad
  • triedený zber PAPIERA formou výkupu od občanov

Bližšie informácie o celoročnej prevádzke Zberného centra nájdete tu.

Odpadové hospodárstvo pre podnikateľov a priemysel

Naša spoločnosť zabezpečuje služby v odpadovom hospodárstve taktiež pre priemyselných, obchodných a živnostenských zákazníkov nie len na území mesta Poprad a blízkeho okolia. V oblasti priemyselných odpadov ponúkame kompletný servis. Našimi dobrými zákazníkmi sú veľké obchodné reťazce, stavebné firmy, priemyselné a výrobné podniky, ale aj drobné prevádzky a živnostníci. Na účely zberu, prepravy a nakladania s týmito odpadmi využívame modernú a efektívnu zvozovú techniku, veľkokapacitné kontajnery, lisovacie kontajnery a iné špeciálne zberné nádoby.

Výkup a spracovanie druhotných surovín

V rámci zabezpečenia komplexných služieb odpadového hospodárstva naša spoločnosť ponúka svojim zákazníkom obchodovanie s druhotnými surovinami a materiálmi využiteľnými pre ďalšie spracovanie. Jedná sa predovšetkým o papier, plasty, sklo, fólie, elektronický šrot a pod.

Legislatívny servis

Služby komplexného odpadového hospodárstva v sebe zahŕňajú prebratie všetkých činností, legislatívnych povinností, hlásení a celkovú realizáciu nakladania s odpadmi podľa potrieb zákazníka.

V prípade záujmu o naše služby v oblasti odpadového hospodárstva nám zašlite objednávku.