Mobilný výkup papiera, kartónu a použitého kuchynského oleja

Druhy papiera vhodné na recykláciu:

 • noviny
 • papier
 • časopisy
 • letáky
 • knihy bez obalov
 • kartón 

Miesta mobilného výkupu papiera :

 • Poprad
 • Kežmarok
 • Liptovský Mikuláš
 • Liptovský Hrádok
 • Liptovský Peter
 • Veľká Lomnica
 • Podolínec
 • Levoča
 • Spišská Belá
 • Spišská Stará Ves
 • Vysoké Tatry

 

Naše mobilné zberové vozidlo je na cestách každý deň v čase od 15. do 18. hodiny. Mobilný výkup pre papier, kartón a použitý kuchynský olej prebieha v zmysle vopred stanoveného harmonogramu:

v mestách : každý pracovný deň
v obciach : každý utorok, stredu a štvrtok

Formou výkupu alebo výmeny papiera za hygienické potreby – utierky, toaletný papier, či vreckovky.

Kontakt pre  mobilný výkup : +421 902 650 650

Papier tvorí asi 20% celkového objemu odpadu  z domácností. Väčšina odpadov založených na báze papiera a lepenky sú recyklovateľné. Správne triedenie a príprava na opätovné použitie a recyklácia tohto odpadu vie zmierniť napr. ťažbu dreva, ktoré sa používa na výrobu papiera.

Hierarchia a ciele odpadového  hospodárstva
Hierarchia odpadového hospodárstva je základným kameňom legislatívy odpadového hospodárstva. Jej hlavným cieľom je minimalizácia nepriaznivých účinkov odpadov na životné prostredie. Hierarchia odpadového hospodárstva predstavuje poradie priorít ako nakladať s komunálnym odpadom a to nasledovne:  

 • Predchádzanie vzniku odpadu
 • Príprava na opätovné použitie,
 • Recyklácia
 • Iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie

 

Mobilný výkup papiera sa realizuje väčšinou pre občanov miest a obcí. Ak  sa pozrieme na pomerové zloženie výkupu tak zistíme, že viac ako polovicu vyzbieraných komodít tvoria časopisy a letáky. Hlavnou príčinou prečo to tak je, že spoločnosť je ešte stále zvyknutá tzv. tlačoviny využívať a pridávať im hodnotu, tým že letáky číta, namiesto toho, aby sa napr. prezerali online, týmto by sa splnil prvý bod  v cieľoch odpadového  hospodárstva  a to : „predchádzať vzniku odpadu“. Aj keď  tlačoviny majú veľmi krátku životnosť a stanú sa odpadom, je tu stále možnosť ich ekologicky spracovať a pripraviť  na druhotné využitie.

 

Druhý bod v cieľoch odpadového  hospodárstva: „príprava na opätovné použitie“ v ekologickom slovníku predstavuje činnosti  zhodnocovania súvisiace s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobky alebo zložky výrobkov, ktoré sa stali odpadom pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania. Jednoduchšie povedané, na to aby sme  tento bod splnili  by mala fungovať symbióza dvoch zúčastnených strán.

Prvá strana, je občan alebo človek, ktorý by mal byť informovaný a zároveň disponovať  znalosťou ako nakladať so vzniknutým odpadom a neskôr ho správne triediť.

Druhá strana – nie menej dôležitá strana je zberová spoločnosť a jej  zodpovednosť v tomto prípade Brantner Poprad s.r.o., ktorá v dostatočných frekvenciách mobilné výkupy papiera v Poprade a jeho okolitých okresoch realizuje. Umožní tak občanom miest a obcí jednoducho a pohodlne zapojiť sa do ekologického systému a prispieť k plneniu cieľov odpadového hospodárstva.

Po správnom vytriedení sa papier dostáva do spracovateľského závodu, kde po skartovaní, šrotovaní, filtrácii a bielení vzniká nový ekologický produkt. Kompletný proces recyklácie novín trvá sedem dní. Väčšina druhov papiera môže byť recyklovaná približne sedemkrát. Niečo viac ako 1,5kg papiera z mobilného výkupu stačí na výrobu 1 kg „nového“ recyklovaného papiera.  Ročne sa „vyzbiera“ približne 165 tisíc ton takéhoto papiera.

 

Nie je náhoda, že ako motivácia mobilného výkupu sú práve tie výrobky, ktoré sú súčasťou procesu recyklácie, čiže výmena alebo výkup zberového papiera za hygienické potreby.

 • Hygienické vreckovky
 • Kuchynské utierky
 • Toaletný papier

Často  diskutovanou témou je  cena kartónu a papiera,  ktorá  určuje výšku  „odmeny“ za  vyzbieraný papier. Je všeobecne  známe, že papier a kartón je  základná surovina na výrobu  aj vyššie spomínaných produktov. Táto  surovina má hodnotu meniacu sa v čase a podlieha interným a externým faktorom, ktoré majú priamy vplyv na jej cenu a v konečnom dôsledku aj na „odmenu“ pre občanov. Rovnako ako iné  suroviny, ktoré tvoria základnú výrobnú zložku produktu.

Interné  faktory nakupujúcich (fabriky, výrobne papiera a hygienických potrieb), ktoré ovplyvňujú výkupnú cenu zberového papiera :

1. Vodcovstvo v oblasti kvality – niektoré svetové firmy zakladajú svoj podnikateľský  úspech na presadzovaní sa prostredníctvom mimoriadnej kvality svojich výrobkov. Vysokej kvalite, ktorá je spojená s vysokými nákladmi na výskum a vývoj, odpovedá aj  cena ich produktov.  Čiže nákup vstupnej suroviny je  nákladnejší a výkupná cena je vyššia, avšak tento model je menej preferovaný.

2. Najnižšie náklady – Určujú dolnú hranicu ceny produktu firmy. Môžu byť významným prvkom cenovej stratégie. Firmy s nižšími nákladmi môžu stanoviť nižšie ceny, čoho výsledkom môže byť väčší objem predaja a následne i zisku. Tento  model so „stratégiou nízkych cien“  je na trhu uplatňovaný v omnoho väčšom meradle ako vyššie spomínaný. Zberová  spoločnosť (Brantner Poprad s.r.o.) je v tomto iba medzičlánok, ktorý viac-menej kopíruje stratégie podnikov na spracovanie a výkup zberového papieru.

Externé faktory nakupujúcich (fabriky, výrobne papiera a hygienických potrieb), ktoré ovplyvňujú výkupnú cenu zberového papiera :

1. Dopyt po zberovom papieri : Na Slovensku dokážeme spoločne vyzbierať cca 160 tis. ton zberového papiera, avšak toto množstvo na našom území nedokážeme spracovať. Keďže je suroviny na trhu dostatok – výsledok je nižšia cena.  Je tu stále možnosť odvážať  vyzbieraný papier do zahraničia. V tomto prípade musíme počítať s nákladom na dopravu ktorý priamo vplýva na výkupnú cenu suroviny. Čím ďalej sa papier odváža, tým je cena nižšia.

2. Ostatné faktory vplývajúce na cenu :  Ekonomické  faktory –  ktoré  značnej miere ovplyvňujú stratégie tvorby cien firmy na výrobu papiera, nakoľko pôsobia na úroveň nákladov produkcie ako aj na spotrebiteľa – na jeho vnímanie ceny a hodnoty výrobku. Taktiež legislatíva pri cenotvorbe vo firme musia byt  zohľadnené aj zákony týkajúce sa cien, aby  boli v súlade s platnou legislatívou a cenová politika firmy bola v medziach zákona legálna.

Spoločnosť Brantner Poprad s.r.o.  nemá priamy vplyv na výkupnú cenu zberového papiera. Ako sme vyššie spomínali  hlavným koordinátorom ceny sú výrobcovia, spracovatelia papiera a faktory, ktoré na ne vplývajú. Podľa toho sa nastavujú výkupné ceny pre občanov miest a obcí, kde sú odpočítané aj naše náklady na zber  a spracovanie.  Musíme však pripomenúť, že  podmienky sú vždy transparentne nastavené tak, aby symbióza a spokojnosť  zúčastnených strán bola zachovaná. Vďaka recyklácií môžeme výrazne znížiť množstvo uloženého odpadu a šetriť prírodné zdroje.

 

Preto vyrážame za Vami do terénu a motivujeme k väčšej zodpovednosti voči životnému prostrediu priamo v mestách a obciach.