Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov v spoločnosti Brantner Poprad, s.r.o.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Odporúčame vám aby ste si tieto informácie dôkladne prečítali. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetových stránkach poprad.brantner.sk

V nasledujúcich informáciách sú špecifikované podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou Brantner Poprad, s.r.o. podľa konkrétneho účelu spracúvania:

a31f3d9a70
NameDate
IS-marketing.pdf

17. februára 2021
IDO-§19-a-20-IS-propagacia-zam-klienti_BP.pdf

17. februára 2021
IDO-§19-a-20-IS-sprava-registratury_BP.pdf

17. februára 2021
IDO-§19-a-20-IS-sutaze_BP.pdf

17. februára 2021
IDO-§19-a-20-IS-vnútorné-administratívne-účely-v-rámci-skupiny-podnikov.pdf

17. februára 2021
IDO-§19-a-20-IS-záznamy-spoločných-prevádzkovateľov-evidencia-zástupcov-dodávateľov-a-odberateľov.pdf

17. februára 2021
IDO-§19-a-20-IS-záznamy-spoločných-prevádzkovateľov-propagácia-spoločných-prevádzkovateľov.pdf

17. februára 2021
ido-19-a-20-is-uctovne-doklady-fakturacia-bp.pdf

17. februára 2021
is-kamerový-systém.pdf

17. februára 2021
ido-19-a-20-is-evidencia-obchodnych-partnerov-bp.pdf

17. februára 2021
ido-19-a-20-is-klienti-reklamacie-bp.pdf

17. februára 2021
ido-19-a-20-is-personalistika-a-mzdy-uchadzaci-o-zamestnanie-bp.pdf

17. februára 2021
IDO-§19-a-20-IS-cookies-BP.pdf

17. februára 2021
IDO-§19-a-20-IS-evidencia-registrovanych-klientov_BP.pdf

17. februára 2021

14