Zdravotnícky odpad

Spoločnosť Brantner Poprad, s. r. o. ponúka nasledovné služby súvisiace s odpadmi zo zdravotnej starostlivosti s kódom odpadu 18 01 03. Ide o zdravotnícky odpad, ktorého zber a zneškodnenie podlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy.

  • Zber zdravotníckeho odpadu, na základe vopred stanoveného harmonogramu
  • Predaj jednorazových nádob na medicínsky odpad
  • Evidencia o nakladaní s odpadom
  • Zber nebezpečného odpadu z mobilných odberových miest (MOM)

Obchodný manažér:

Eva Heribanová
tel.: 0902 650 650
E-mail: eva.heribanova@brantner.sk