Politika životného prostredia

My, konatelia spoločnosti sme sa spolu s našimi zamestnancami rozhodli prijať nasledovnú politiku ochrany životného prostredia :

V oblasti záväzných požiadaviek:

         My, spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. sa pozeráme na ochranu životného prostredia ako pevnú súčasť nášho podnikania. Pri realizácií našich služieb sa zaväzujeme dodržiavať všetky platné zákony, nariadenia, normy a VZN obcí a miest vo vzťahu k ochrane životného prostredia.  Dodržiavanie našich predpisov vzťahujúcich sa k ochrane životného prostredia musí byť zabezpečené aj našimi obchodnými partnermi, pokiaľ vykonávajú činnosť v našich priestoroch.

V oblasti prevencie znečistenia:

     Naše aktivity budeme realizovať vždy so zohľadnením princípu znižovania zaťaženia životného prostredia a predchádzania ekologickým škodám. Zabezpečenie ochrany životného prostredia je cieľom pre všetky oblasti a úrovne podnikania a preto sú zavádzané kontrolné mechanizmy na zhodnotenie súladu výkonu činnosti s podnikovou politikou. Stanovená politika ochrany životného prostredia sa presadzuje vo všetkých okruhoch nášho podnikania a je zaručená cez interné kontrolné postupy. Vplyv našej činnosti na životné prostredie neustále sledujeme a posudzujeme. Nové podnikateľské aktivity sú v prvom rade preskúmané z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie.

V oblasti neustáleho zlepšovania:

       Celá naša činnosť je postavená na princípoch zabránenia a  zníženia zaťaženia životného prostredia. Zaväzujeme sa využívať ekologicky najprijateľnejšiu techniku aká je ešte z ekonomického pohľadu možná. Zabránenie preniknutiu škodlivých emisií do životného prostredia je z hľadiska priorít na prvom mieste. Týmito aktivitami neustále zlepšujeme parametre, smerujúce k ochrane životného prostredia.

V oblasti environmentálneho povedomia:

        Pri komunikácii so zákazníkmi, úradmi, verejnosťou a  našimi zamestnancami je samozrejmosťou  poskytovanie informácií ohľadom našich produktov a služieb. Odborná úroveň a  zodpovednosť k životnému prostrediu našich zamestnancov zvyšujeme  a prehlbujeme prostredníctvom školení.