ZMLUVA

o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve                  

uzavretá podľa § 269 ods. 2, 409 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Čl. I

Zmluvné strany

Poskytovateľ:

Obchodný názov:

Brantner Poprad, s.r.o.

 

Sídlo:

Nová 76, 058 01 Poprad

 

Obchodný register:

OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10137/P

 

IČO:

36 444 618

 

DIČ:

2020016988

 

IČ pre DPH:

SK2020016988

 

Zastúpený:

Ing. Tibor Papp, konateľ

Ing. Martin Suchý, prokurista

 

Telefón:

052 / 7767 251

 

E-mail:

poprad@brantner.sk

 

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

IBAN: SK2711000000002620844764

 

 

 

Čl. II

Preambula

 • Objednávateľ je pôvodcom a držiteľom odpadov v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení (ďalej len „Zákon o odpadoch“).

 

 • Poskytovateľ, Brantner Poprad, s. r. o., je spoločnosť, ktorá sa zaoberá nakladaním s odpadmi, zberom, prepravou, zhromažďovaním a triedením odpadov  za účelom ich ďalšieho zhodnotenia, prípadne zneškodnenia. Poskytovateľ deklaruje, že bude vykonávať svoje práva a povinnosti spôsobom a za podmienok vyplývajúcich mu z ustanovení tejto zmluvy a v súlade s platnými normami a predpismi Slovenskej republiky.

 

 • Objednávateľ má záujem zabezpečiť plnenie povinností v zmysle Zákona o odpadoch, ako aj v zmysle platných právnych predpisov týkajúcich sa odpadového hospodárstva príslušnej obce alebo mesta.

 

 • Podmienkou účtovania cien poskytovateľom podľa cenníka platného v čase poskytovania každej jednotlivej služby je odsúhlasenie každého nového cenníka poskytovateľa objednávateľom.

 

 • Odsúhlasenie nového cenníka resp. zmeny cenníka poskytovateľa sa uskutoční tak, že poskytovateľ je povinný každý nový cenník alebo každú zmenu cenníka písomne, mailom alebo elektronickými prostriedkami oznámiť objednávateľovi a vyzvať ho, aby sa v lehote 7 dní od doručenia výzvy vyjadril písomne, mailom alebo elektronickými prostriedkami, že s novým cenníkom alebo zmenou cenníka súhlasí.

 

 • Ak tak objednávateľ v lehote uvedenej v bode 2.5 neučiní alebo poskytovateľovi oznámi, že s novým cenníkom alebo so zmenou cenníka nesúhlasí, má poskytovateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy.

 

 • Vzhľadom na vyššie uvedené uzatvárajú zmluvné strany túto Zmluvu za podmienok ďalej v nej uvedených.

 

Čl. III

Predmet zmluvy

 

 • Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, dodacie, fakturačné a platobné podmienky pre poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve.

 

 • Špecifikácia odpadov určených pre zber a ďalšie nakladanie s nimi je stanovená v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „Katalóg odpadov“) a je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

 

Čl. IV

Miesta plnenia a rozsah služieb

 • Miestom plnenia je prevádzka Objednávateľa
 • Rozsah služieb:
 1. zber a odvoz odpadov za účelom ďalšieho zhodnotenia, prípadne zneškodnenia,
 2. zabezpečenie zneškodnenia odpadov skládkovaním.

 

Čl. V

Dodacie podmienky

 • Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Objednávateľa odber a ďalšie nakladanie s odpadmi za účelom ich ďalšieho zhodnotenia, prípadne zneškodnenia riadne, včas a v plnom súlade s platnými zákonmi a normami, právnymi a technologickými predpismi Slovenskej republiky   a to v najvyššej možnej kvalite.

 

 • Odber odpadov uvedených v čl. 3.2 Zmluvy bude zabezpečený zberom a odvozom odpadov z miesta určeného Objednávateľom na miesto ďalšieho nakladania s nimi (zabezpečí Poskytovateľ).

 

 • Poskytovateľ zabezpečí výkon služieb na základe vopred odsúhlaseného harmonogramu alebo na základe e-mailovej, prípadne telefonickej výzvy Objednávateľa najneskôr do 24 hodín počas pracovných dní a do 48 hodín mimo pracovných dní od prijatia tejto výzvy.

 

 • Miesta ďalšieho nakladania s odpadmi sú:
 1. areál sídla Poskytovateľa – Nová ulica 76, Poprad,
 2. ďalšie miesto zneškodnenia odpadov (skládka odpadov).

 

 • Po prevzatí odpadu spôsobom uvedeným v čl. 5.2 sa Poskytovateľ stáva jeho nasledujúcim držiteľom v zmysle Zákona o odpadoch.

 

5.6     Prevzatý odpad bude odvážený na certifikovanej váhe a Poskytovateľ zabezpečí vystavenie potvrdenia o množstve odpadu, tzv. vážny lístok. Poskytovateľ zašle Objednávateľovi (mailom) Zoznam listov váženia za kalendárny mesiac, ako podklad k evidencii množstva odpadov, v termíne do 10 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

 

5.7     V prípade odberu odpadov zaradených podľa Katalógu odpadov do kategórie nebezpečných odpadov, bude vystavený príslušný doklad v zmysle Zákona o odpadoch, ktorým je Sprievodný list nebezpečných odpadov (ďalej len SLNO) s uvedením druhu a množstva odpadov. Predpísané strany uvedeného dokladu Poskytovateľ bezodkladne zašle Objednávateľovi.

 

5.8     Po odvážení bude v prípade druhotných surovín odpad vyložený na mieste určenom Poskytovateľom a následne bude zhodnotená jeho kvalita.

 

5.9     Ak dodaný odpad bude v dohodnutej kvalite, Poskytovateľ zabezpečí ďalšie nakladanie s týmto odpadom v zmysle Zákona o odpadoch.

 

5.10   Ak dodaný odpad bude vykazovať nedostatky v kvalite, je Poskytovateľ povinný uvedené nedostatky písomne (mailom) reklamovať Objednávateľovi najneskôr nasledujúci deň po prevzatí odpadu.

 

5.11   V prípade, že jednotlivé druhy odpadov nebudú spĺňať dohodnutú špecifikáciu uvedenú v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, alebo tieto odpady budú nedostatočne vytriedené, alebo budú znečistené nebezpečnými látkami, Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu ich zatriedenia, resp. preradenie do kategórie nebezpečných odpadov podľa Katalógu odpadov. Poskytovateľ zmenu zatriedenia bezodkladne oznámi Objednávateľovi.

 

Čl. VI

Cena a platobné podmienky

 

 • Ceny za plnenie predmetu Zmluvy uvedeného v čl. 3.1 sú stanovené dohodou a sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.

 

 • V cenách podľa čl. 6.1 sú zahrnuté všetky náklady Poskytovateľa, prirážky, poistenie a dane, okrem:
 1. DPH, ktorá bude osobitne pripočítaná k cenám v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a
 2. Poplatku, ktorý bude osobitne pripočítaný k cenám v zmysle Zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov.

 

 

 • Ceny za plnenie predmetu tejto Zmluvy budú splatné na základe faktúr vystavených vždy po skončení fakturačného obdobia, pričom fakturačným obdobím sa rozumie jeden kalendárny mesiac.

 

 • Zmluvné strany sú povinné vystaviť a doručiť originál faktúry, prípadne dobropisu, do 15 dní odo dňa, kedy vzniká právo fakturovať.

 

 • Faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 

 • Zmluvné strany sú povinné zaplatiť fakturovanú čiastku so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia faktúry. Fakturovaná cena je považovaná za zaplatenú v okamihu jej pripísania v prospech účtu druhej zmluvnej strany. V prípade omeškania platby viac ako 30 dní po lehote jej splatnosti, je poskytovateľ oprávnený pozastaviť výkony vyplývajúce z tejto zmluvy až do splnenia ( zaplatenia ) omeškanej pohľadávky. Upozornenie o pozastavení  výkonov poskytovateľ odošle písomne objednávateľovi najmenej 5 dní pred pozastavením týchto výkonov.  Doručenie upozornenia podľa  predchádzajúcej vety objednávateľovi  je podmienkou pre pozastavenie výkonov zo strany poskytovateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy.

 

 • Zmluvné strany môžu účtovať pri nedodržaní dohodnutej platobnej lehoty podľa čl. 6.3 úrok z omeškania, a to vo výške 0,025 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

 

 • Zmluvné strany sú oprávnené v lehote splatnosti vrátiť faktúru, ak nespĺňa náležitosti daňového dokladu podľa čl. 6.5 tejto Zmluvy, alebo ak faktúra obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje. Nová doba splatnosti začína plynúť podľa čl. 6.7 tejto Zmluvy pre takto opravenú (doplnenú) faktúru od dňa jej doručenia.

 

 

Čl. VII

Osobitné ustanovenia

 

 • Poskytovateľ sa zaväzuje podrobiť sa organizačným a bezpečnostným opatreniam,              ktoré Objednávateľ podnikne za účelom hladkej prevádzky a ochrany svojho majetku, vrátane označenia pracovníkov identifikačnými kartami a vrátane prehliadok pracovníkov a ich vecí pri odchode z objektu, pokiaľ tieto opatrenia nebudú brániť plneniu predmetu Zmluvy. Poskytovateľ bude všetky práce vykonávať tak, aby čo najmenej obmedzil pracovníkov, klientov a bežnú prevádzku Objednávateľa a činnosť prípadných iných Poskytovateľov.

 

 • Poskytovateľ plne zodpovedá za bezpečnosť pracovníkov vykonávajúcich predmet Zmluvy. Poskytovateľ vopred písomne upozorní Objednávateľa na všetky okolnosti a potenciálne nebezpečné činnosti, ktoré by pri plnení predmetu Zmluvy mohli viesť k ohrozeniu života či zdravia osôb a k ohrozeniu zariadenia alebo prevádzky. Týmto nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa nahradiť vzniknuté škody.

 

 • V prípade, ak predmetom plnenia tejto Zmluvy je zber odpadov zatriedených podľa Prílohy č. 1 do kategórie nebezpečných odpadov (ďalej len „NO“), Objednávateľ sa zaväzuje odovzdávať odpady pracovníkom Poskytovateľa pretriedené, v mobilných prostriedkoch na to určených, v priestoroch odpadového hospodárstva v takom stave, aby nebolo ohrozované ich zdravie a bezpečnosť práce. V prípade preukázateľného porušenia tejto povinnosti prechádza zodpovednosť za bezpečnosť pracovníkov Poskytovateľa na Objednávateľa. Objednávateľ poučí svojich pracovníkov o spôsobe nakladania s týmito odpadmi.

 

 • Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky bezpečnostné, hygienické, ekologické      a protipožiarne opatrenia, s ktorými bol zo strany Objednávateľa oboznámený.

 

 • Poskytovateľ je povinný na pracovisku a v jeho okolí (vrátane verejných plôch) zachovávať poriadok a čistotu.

 

 • Objednávateľ je oprávnený kontrolovať práce kedykoľvek počas plnenia predmetu tejto Zmluvy, vrátane kontroly hmotnosti odpadov.

 

 • Poskytovateľ je oprávnený použiť pri plnení diela materiál a výrobky, ktoré sú vlastníctvom Objednávateľa, či prácu zamestnancov Objednávateľa, len s predchádzajúcim súhlasom zodpovedného pracovníka Objednávateľa.

 

 • Objednávateľ sa zaväzuje uskladňovať odpady uvedené v Prílohe č. 1 samostatne (nesmie dôjsť k ich zmiešaniu), bez akýchkoľvek vedľajších prímesí, vo vhodných obaloch a príslušné obaly, v ktorých budú NO odovzdané na odber, označiť číslom odpadu podľa Katalógu odpadov a to tak, aby bol zabezpečený prístup motorovému vozidlu. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdávať odpad na zneškodnenie vyprodukovaný vo vlastnom zariadení (prevádzke) v pôvodnom stave, celistvý, nie rozobratý.

 

 • Pri každom druhu NO musí byt priložený Identifikačný list nebezpečného odpadu. V prípade, že NO nebude označený uvedeným spôsobom, Poskytovateľ tento odpad neprevezme. U tekutých NO musí byt‘ priložená aj Karta bezpečnostných údajov.

 

 • Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby príchod a odchod zberového vozidla k zbernému miestu a zo zberného miesta, ako aj manipulácia s odpadom bola plynulá, nerušená a bez prekážok.

 

 • Poskytovateľ má právo kontrolovať odoberaný odpad a je oprávnený neprevziať odpad, ktorý obsahom, resp. technicky nespĺňa dohodnuté podmienky odberu.

 

 • Objednávateľ vyhlasuje, že si splnil a plní všetky povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy, najmä ustanovené zákonom o odpadoch vrátane súvisiacich vykonávacích predpisov a zaväzuje sa tieto povinnosti dodržiavať v celom rozsahu počas celej doby platnosti tohto zmluvného vzťahu. Poskytovateľ deklaruje a Objednávateľ berie na vedomie, že  vyhlásenie Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety je podstatné a pri jeho porušení by nemal záujem na uzatvorení takéhoto zmluvného vzťahu, resp. jeho trvaní a preto predstavuje dôvod pre vypovedanie tejto zmluvy, pričom výpovedná lehota je 7 dní a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení výpovede Objednávateľovi. Objednávateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že nahradí Poskytovateľovi akúkoľvek škodu, ktorá by Poskytovateľovi vznikla v súvislosti s čo i len čiastočnou nepravdivosťou niektorého z jeho vyhlásení podľa tohto bodu, alebo čo i len s čiastočným neplnením jeho povinností podľa tohto bodu, čo Poskytovateľ prijíma. Zmluvné strany berú na vedomie, že škodou sa rozumie akákoľvek majetková a/alebo nemajetková ujma, ktorá Poskytovateľovi vznikne v súvislosti s porušením vyhlásenia Objednávateľa a porušením povinností Objednávateľa podľa tohto bodu a rovnako primeraná náhrada, ako aj všetky s tým súvisiace vynaložené náklady.

 

 

 

Čl. VIII

Záverečné ustanovenia

 

 • Každá korešpondencia súvisiaca s touto Zmluvou bude vykonávaná, mailom alebo poštou, s platnosťou od dňa doručenia druhej strane. Platnosť čl. 5.3 týmto nie je dotknutá.

 

 • Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy môžu byť vykonané len na základe dohody obidvoch zmluvných strán a to písomne, formou číslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

 

 • Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

 

 • Ak Objednávateľ alebo Poskytovateľ niektoré práva vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo zo zákona nevykonáva, nezrieka sa ich.

 

 • Zmluvné strany sa dohodli, že výška prípadnej spornej škody bude vyčíslená súdnym znalcom v príslušnom odbore.

 

 • Všetky spory, ktoré vyplynú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa pokúsia obidve zmluvné strany riešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k zmieru, budú všetky spory, ktoré nastanú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, riešené podľa slovenského práva pred príslušným okresným obchodným súdom navrhovateľa.

 

 • Pokiaľ dôjde k zániku subjektov zmluvných strán tejto zmluvy, prechádzajú všetky práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, na ich právnych nástupcov.

 

 • Obidve zmluvné strany sa zaväzujú považovať túto Zmluvu a všetky informácie a jednania vyplývajúce z činnosti obidvoch zmluvných strán podľa tejto Zmluvy za dôverné a budú ich chrániť pred ich zneužitím tretími osobami.

 

 • Táto Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

 

 • Prípadnou neplatnosťou časti tejto Zmluvy nie je dotknutá platnosť ostatných častí tejto Zmluvy.

 

 • Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom jej podpísania  oboma zmluvnými stranami

 

 • Túto Zmluvu je možné ukončiť jedným z nasledovných spôsobov:
 1. písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán, aj bez udania dôvodu, s 3 mesačnou  výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď opačnej strane doručená,
 2. písomnou dohodou zmluvných strán,
 3. v zmysle čl. 7.12.

 

 • Obidve zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva bola napísaná podľa ich pravej a slobodnej vôle, nebola spísaná v tiesni alebo za inak jednostranne nevýhodných podmienok, že si ju riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne podpisujú.